ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Gubani pronunciation

Posted by jaachik 
Gubani pronunciation
February 11, 2018 10:14PM
ਗੁਰ ਫਤਹਿ ਜੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ;

੧. 'ਮਹਲਾ' ਅਤੇ 'ਮਹਲ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਅਰਥ, 'ਘਰ' ਦਾ ਅਰਥ
੨. 'ਗਾਵਹਿ' ਅਤੇ 'ਗਾਵਹ' ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਅੰਤਰ
੩. ਸਹਜ,ਸਹਰ, ਕਹਤ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ
੪. ਗਾਵਨਿ , ਗਾਵਹਿ ਅਤੇ 'ਸੰਤ','ਸੰਤਨ'(ਦੋਨੋ ਬਹੁਬਚਨ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਂਮਾਤਰੀ ਅੰਤਰ
੫. ਗਾਵਹੇ ਅਤੇ ਗਾਵਹਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਂਮਾਤਰੀ ਅੰਤਰ
੬. ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
Reply Quote TweetFacebook
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login