ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Bhai Gurdas Vaar 23, Pauri 13

Posted by Navroop Singh 
VJKK VJKF

I am trying to understand the Gurmat Sidhaant from this Vaar by Bhai Gurdas Ji, where Bhai Sahib gives the example of a goat. Can someone explain it to me?ਹਸਤਿ ਅਖਾਜੁ ਗੁਮਾਨ ਕਰਿ ਸੀਹੁ ਸਤਾਣਾ ਕੋਇ ਨ ਖਾਈ।
The proud elephant is inedible and none eats the mighty lion.
ਹਾਥੀ (ਦਾ ਮਾਸ) ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਖੇ) ਗੁਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ; ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਣ (ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬੀ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਬਕਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ।
Goat is humble and hence it is respected everywhere.
ਬਕਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ।

ਮਰਣੈ ਪਰਣੈ ਮੰਨੀਐ ਜਗਿ ਭੋਗਿ ਪਰਵਾਣੁ ਕਰਾਈ।
On occasions of death, joy, marriage, yajna, etc only its meat dis accepted.
ਮਰਣੇ ਤੇ ਪਰਣੇ ਵਿਖੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਅਰ ਵਡੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ।

ਮਾਸੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਨੋ ਆਂਦਹੁ ਤਾਰ ਵੀਚਾਰਿ ਵਜਾਈ।
Among the householders its meat is acknowledged as sacred and with its gut stringed instruments are made.
ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਪਵਿੱਤ੍ਰ (ਮੰਨਿਆ) ਹੈ; ਆਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰ (ਤੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ) ਵੀਚਾਰਵਾਨ (ਸਾਧੂ ਬੀ) ਵਜਦੀ (ਸੁਣਕੇ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)।

ਚਮੜੇ ਦੀਆ ਕਰਿ ਜੁਤੀਆ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਰਣਿ ਲਿਵਲਾਈ।
From its leather the shoes are made to be used by the saints merged in their meditation upon the Lord.
(ਇਸ ਦੇ) ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ (ਨਰਮ) ਜੁਤੀਆਂ (ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ) ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨੀਂ (ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ)।

ਤੂਰ ਪਖਾਵਜ ਮੜੀਦੇ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੁਖਦਾਈ।
Drums are mounted by its skin and then in the holy congregation the delight-giving kirtan, eulogy of the Lord, is sung.
(ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ) ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ (ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਿਚ ਇਹ) ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੧੩॥
In fact, going to the holy congregation is the same as going to the shelter of the true Guru.
ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ (ਆਉਣਾ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ (ਆਉਂਣਾ ਹੈ)।
Reply Quote TweetFacebook
Re: Bhai Gurdas Vaar 23, Pauri 13
October 04, 2017 02:24PM
Bhai Sahib is writing that being big and strong like an elephant is useless, and being a strong and proud animal like a lion is useless, instead one should be like a goat which is humble. Bhai Sahib is using the example that goats are very popular and serve many purposes, no one eats elephant meat or lion meat but everyone eats goat meat, the goats skin is used for various purposes. The main message in the shabad is not supporting eating of meat but it is telling us to have nimarta and be humble like a goat.

Bhul Chuk Maaf
Reply Quote TweetFacebook
It seems goat is being praised because of multiple uses of its body after its death. Even its meat eating is seemingly mentioned in acceptable tone. I cant say what is the over all import of the statements.
Reply Quote TweetFacebook
I think Bhai Sahib is discreetly telling us the maryada when attending sangat. Using the metaphor of a goat he is saying we should be humble like the goat instead of being proud like the lion. As G Singh has mentioned a prideful attitude has no value where as humbleness has much value in sangat. We should make value of our human lives and be like the goat sacrificing ourselves in sangat. Whether its doing seva with our surat focusing on gur-shabad or our body doing seva of sangat langar, cleaning bhande, etc we should be meek in serving sangat removing all pride. Arrogance bears very little fruit.

ਜਬ ਲਗੁ ਸਿੰਘੁ ਰਹੈ ਬਨ ਮਾਹਿ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਬਨੁ ਫੂਲੈ ਹੀ ਨਾਹਿ ॥
ਜਬ ਹੀ ਸਿਆਰੁ ਸਿੰਘ ਕਉ ਖਾਇ ॥
ਫੂਲਿ ਰਹੀ ਸਗਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥੨॥
Reply Quote TweetFacebook
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login